POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació sobre protecció de dades

RESPONSABLE: Fundació Todolí Citrus, Carrer  L’església, 28 baix.  Palmera 46714- VALENCIA (ESPAÑA)

CIF: XXXXXXX 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: Fundació Todolí Citrus

FINALITAT: Poder donar cumplimient o resposta adequada a la seua sol.licitud

LEGITIMITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

És menester advertir que esta política de privacitat podria variar en funció de les exigències legislatives o d’autoregulació, pel que s’aconsella als usuaris que la visiten periòdicament. Serà aplicable en el cas de que els usuaris decidisquen remplir algun dels formularis de contacte on es recaben dades de caràcter personal.

todolicitrus.org ha adequat esta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD. todolicitrus.org también complix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relativa a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

TERMINI DURANT EL QUAL ES CONSERVARAN LES DADES

Mentre es mantinga la finalitat per a la qual han estat recollides. Les dades es conservaran durant períodes més llargs amb fins exclusius d’arxiu en interès públic.

 

DRETS DE L’USUARI:

  • Dret d’accés. Per conèixer quines dades personals seus estan sent tractades, amb quina finalitat, l’origen de les mateixes i si es comuniquen o han estat comunicades a tercers.
  • Dret de rectificació. Per obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concernixen.
  • Dret de supressió ( «el dret a l’oblit»). Per obtenir la supressió de les dades personals que no siguen necessaris, sobre els quals s’haja retirat el consentiment, s’hagen obtingut il·lícitament i altres casos que assenyala el RGPD.
  • Dret a la limitació del tractament, mentre es resolen les impugnacions presentades, se sol·licite expressament, i quan la Fundació Todolí Citrus no necessite les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessite per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades. L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbixen, que haja facilitat a la fundació en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

Podrà exercir aquests drets, sol·licitant-ho a la FUNDACIÓ TODOLÍ CITRUS mitjançant un escrit dirigit al mateix on s’especifiquen les dades que considera que han de ser rectificades, suprimides o transportades. També mitjançant un escrit podrà sol·licitar la limitació o el cessament del tractament de les seves dades, exposant, en cas de ser necessaris, els fonaments jurídics de la seva sol·licitud.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades «www.agpd.es» li oferirà informació addicional sobre els seus drets:

  • C / Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.
  • Telèfon: 901.100.099
  • Fax: 91.445.56.99
  • E-mail: ciudadano@agpd.es

En el cas que s’haja atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Si la Fundació Todolí Citrus no li donés satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index-ides-idphp.php